کود مایع ماهی

کود مایع ماهی

کود مایع ماهی بهترین کود ارگانیک برای تقویت خاک، تغذیه گیاه و کمک به جذب سایر عناصر درخاک می باشد این کود دارای گواهی ارگانیک است