تاثیر مصرف سیلیکات پتاسیم در برنج

تاثیرات مهم سیلیکات پتاسیم در برنج