نقش گوگرد در گیاهان

نقش گوگرد در گیاهان

گوگرد را میتوان جز عناصر پر مصرف نیز در نظر گرفت، اما از آنجا که این عنصر اکثرا با سایر ترکیبات سولفاته به گیاه داده می شود به شکل مستقل سخنی از این عنصر مهم و ضروری بیان نمی شود! بدون گوگرد تولید پروتئین و کلروفیل و سایر ترکیبات حساس گیاه صورت نمی گیرد، به …

نقش گوگرد در گیاهان ادامه مطلب »