برنامه غذایی درختان میوه

برنامه غذایی درختان میوه

برنامه غذایی نوشته شده یک برنامه عمومی برای شرایط متعادل و مناسب آب و خاک بدون عوامل محدود کننده می باشد. استفاده از این برنامه باید حتما تحت نظارت کارشناس خبره صورت بگیرد. زمان محصول مقدار در هکتار ملاحظات زمستان کود آلی آب نگهدار 8-15 تن در هکتار میزان دقیق با توجه به بافت خاک …

برنامه غذایی درختان میوه ادامه مطلب »