میکروارگانیسم های مفید خاکزی

میکروارگانیسم های مفید خاکزی در خاک

میکروارگانیسم های مفید خاکزی

رابطه این موجودات زنده با گیاه رابطه متقابل و تنگاتنگی است، تعداد زیادی از این میکروارگانیسم های مفید تا بحال شناسایی شده اند که هرکدام نقش های مفید و متفاوتی در اکوسیستم بازی میکنند، برخی تحقیقات نشان داده اند که گیاه میزان زیادی از انرژی و تغذیه خود را در اختیار این موجودات ریز ذره بینی میگذارند و در عوض این موجودات از گیاه در برابر تنش های محیطی و ببیماری ها و قارچ ها مراقبت میکنند. در برخی پژوهش های دیگر نقش میکروارگانیسم های در تجزیه بلوک های مغذی ولی غیرقابل جذب برای گیاه و تبدیل آنها به مواد مغذی قابل جذب برای گیاه بسیار حائز اهمیت و مفید ارزیابی شده، مخصوصا در کشت هیدروپونیک که گیاه از وجود میکروارگانیسم های مفید خاکزی، بی بهره است، نقش این موجودات زنده بسیار ارزشمند ارزیابی شده است، همین امر سبب گسترش روزافزون استفاده از کودهای زیستی یا bio fertilizers شده است، کودهای زیستی در حقیقت کودهایی هستند که حتوی موجودات زنده و میکروارگانیسم های مفید خاکزی هستند.

نقش میکروارگانیسم های مفید خاکزی در محصولات آبنگهدار کویر آریا

شرکت آبنگهدار کویر آریا با رویکرد اصلاح خاک و الگوی مصرف و توسعه پایدار، به استفاده از روش های نوین کشاورزی اعتقاد دارد، و در تولید محصولات خود نهایت استفاده ازین روش ها در دستور کار قرار داده است، بر همین اساس دو محصول ویژه در این شرکت به تولید انبوه رسیده است: 1) خاک آبنگهدار و 2) کود زستی مایع

در هردوی این محصول اصلاح بافت خاک و کاهش شوری از مهمترین عملکردهاست و این دو کود عملکرد یکدگر را تکمیل مینمایند، در کود تمرکز بر تزریق جمعیت بزرگی از این میکروارگانیسم های مفید به خاک است، و با استفاده از خاک آبنگهدتر که جاذب آب و رطوبت است، تمرکز جمعیت میکروارگانیسم های مفید در قسمت ریشه صورت میپذیرد، بر این اساس می توان اطمینان حتصل کرد که تزریق این میکروارگتنیسم های مفید بیشترین بازده و کارکرد را داشته یاشد. از طرفی این میکرو ارانیسم ها در شرایط مرطوب رشد و نمو و فعالیت بیشتر و بهتری از خود نشان میدهند، در نتیجه استفاده از خاک آبنگهدار با حفظ رطوبت و مواد مغذی در ناحیه مناسب در کنار ریشه، رشد و فعالیت حداکثری این میکروارگانیسم های مفید را تضمین مینماید.

به بالای صفحه بردن