آبنگهدار یا Water Retainer

آبنگهدار یا water retainer چیست؟

جاذب ها موادی هستند که ساختار های سیال و آبهای حامل مواد مغذی را بسرعت بخود جذب کرده، و به آرامی در اختیار گیاه میگذارند، مواد جاذبی بصورت تخصصی برای جذب آب و حفظ آب و مواد محلول در آب به کار میروند، به نام آبنگهدار یا water retainer , water absorbant شناخته می شوند.

نحوه عملکرد آبنگهدار در جذب آبهای سطحی و زیرسطحی و تغذیه رسانی به گیاه

مزایای استفاده از آبنگهدار

ساختار اصلی خاک و کود آلی آبنگهدار از کربن فعال با قابلیت جذب بالای آب تشکیل شده است، این مواد بصورت چالکود در کنار ریشه قرار داده میشوند و علاوه بر تغذیه گیاه، آب و کودهای محلول در آب که میتوانند در لایه های سطحی یا لایه های زیرین ناحیه ریشه گیاه وجود دارند را بخود جذب کرده و در زمان نسبتا طولانی تری بصورت تدریجی در اختیار گیاه بگذارد. در پروژه های اجرا شده توسط شرکت آبنگهدار کویر آریا، نتایج بسیار خوبی از استفاده از خاک آبنگهدار بدست آمده، و در مواردی نیاز گیاه به آبیاری و تغذیه را تا دوبرابر کاهش داده است.

بطور خلاصه میتوان مزایای اصلی آبنگهدار را در ایجاد بانک آبی و کودی در ناحیه ریشه، و آزادسازی و تغذیه گیاه در مدت طولانی و بصورت آهسته رهش و در صورت نیاز گیاه به این مواد، خلاصه کرد.

عبارات کلیدی: جاذب – سوپر جاذب – آبنگهدار – water retainer – water absorbant – مزایای جاذبها – مزایای آبنگهدار

به بالای صفحه بردن